Loader

Projekčné oddelenie

Predprojektová príprava

 • Investičný zámer
 • Územnoplánovacia informácia
 • Zakreslenie inžinierskych sietí
 • Určenie bodu napojenia prevádzkovateľov sietí
 • EIA
 • Geometrický plán
 • Radónový prieskum
 • Geologický posudok
 • Hydrogeologický posudok

Projekčná činnosť

 • Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
 • Projektová dokumentácia pre zmenu územného rozhodnutia
 • Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
 • Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred jej dokončením
 • Projektová dokumentácia pre zmenu užívania stavby
 • Projektová dokumentácia pre ohlásenie drobnej stavby
 • Projektová dokumentácia studne na povolenie vodnej stavby
 • Projektová dokumentácia osadenia stavby a prípojky inžinierskych sietí
 • Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Inžinierská činnosť

 • Územné rozhodnutie
 • Zmena územného rozhodnutia
 • Stavebné povolenie
  • Rodinný dom
  • Organizácie
  • Dopravná stavba
  • Vodná stavba
 • Rozhodnutie o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely
 • Rozhodnutie o napojenie zriadenia vjazdu na pozemok
 • Rozhodnutie o udelenie súpisného čísla
 • Rozhodnutie o zápis stavby do katastra nehnuteľnosti
 • Rozhodnutie o uvedenie priestorov do prevádzky
 • Povolenie terénnych úprav
 • Búracie povolenie
 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Ohlásenie stavebných úprav
 • Ohlásenie udržiavacích prác
 • Vyjadrenia dotknutých orgánov, inštitúcií a správcov sietí

Realizácia stavby

 • Svojpomocne: stavebným dozorom
 • Dodávateľsky

Realitná činnosť

 • Sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti
 • Sprostredkovanie prenájmu nehnuteľnosti
 • Sprostredkovanie kúpy nehnuteľnosti